Thư viện ảnh

Liên hệ

Slate.vn Phiên bản Odoo 15.0-20220307

Thông tin về Slate.vn một ứng dụng của Odoo, hệ thống ERP mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Slate 01 Website
Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Lên hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Kho vận
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Mua hàng
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Sản xuất
Lệnh sản xuất & Định mức
Alis Vietnam Location
Aliswork
Sale Discount on Total Amount
Discount on Total in Sale and Invoice With Discount Limit and Approval
Stone Theme
Odoo Stone Theme
TMI Retail
TMI Retail
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức

Đã cài đặt bản nội địa / Hệ thống tài khoản

Hệ thống tài khoản đa ngôn ngữ
Kế toán Việt Nam