Thư viện ảnh

Liên hệ

[ thư viện ]

Các dự án đã hoàn thành
Ý tưởng thiết kế với đá slate

Biệt thự ốp đá đa sắc
Biệt thự ốp đá rối đa sắc
Mái đá đa sắc
Mái đa đa sắc cùng với ngói đỏ
Lối đi với đa đen Lai châu
Lối đi với đa đen Lai châu
Mái ngói đen Lai châu
Mái ngói đen Lai châu
Mảng tường ốp đá đa sắc Lai Châu
Mảng tường ốp đá đa sắc Lai Châu
Đá đa sắc trang trí (sao chép)
Đá đa sắc trang trí (sao chép)